Quick scan

Indien u een arrest of beschikking ontvangt waarover u cassatieadvies zou willen ontvangen, raden wij u aan om daarover op korte termijn contact op te nemen met de advocaat die uw zaak heeft behandeld. Deze advocaat kan VDBA tijdens kantooruren bellen voor algemene informatie over het uitbrengen van cassatieadvies. Soms zal VDBA aan de advocaat vragen om de uitspraak waartegen bezwaren bestaan aan ons te mailen met een korte aanduiding van de ‘pijnpunten”. Dat kan nuttig zijn om een eerste indruk van de zaak te krijgen. Een ‘quick scan” is echter geen cassatieadvies en biedt ook geen garantie. Of er mogelijkheden in cassatie zijn, hangt immers in hoge mate af van het partijdebat. Daarom is voor een deugdelijke beoordeling van de cassatiemogelijkheden bestudering van het volledige procesdossier noodzakelijk. Een uitspraak kan er immers op het eerste gezicht rechtens juist en voldoende gemotiveerd uitzien, terwijl na lezing van het gehele procesdossier blijkt dat er toch aanknopingspunten voor een cassatieberoep zijn. Maar ook het omgekeerde komt voor: bij eerste lezing van de uitspraak kan het lijken alsof deze gebreken vertoont, maar geplaatst tegen de achtergrond van het partijdebat zoals dat uit de overige processtukken naar voren komt, blijkt het tegendeel en moet de conclusie alsnog luiden dat een cassatieberoep kansloos zal zijn.