De kosten

Wat de kosten van het uitbrengen van een cassatieadvies betreft geldt dat in beginsel wordt gedeclareerd op basis van het aantal aan het dossier bestede uren. Aan de hand van globale kennisneming van het gehele procesdossier zal desgewenst altijd vooraf een kostenindicatie worden gegeven, in eerste instantie alleen voor het uit te brengen advies en, mocht dit positief zijn, nadien ook voor het opstellen van het cassatiemiddel en de overige met het voeren van een cassatieprocedure gemoeide kosten.

VDBA hanteert verschillende tarieven, al naar gelang de grootte van het financiële belang van de zaak en of het al dan niet een particuliere cliënt betreft. De gebruikelijke tarieven liggen tussen € 265,- en € 375,- per uur, exclusief BTW. Indien binnen twee weken na de uitspraakdatum van de appelrechter cassatieadvies wordt gevraagd, kan soms korting op het toepasselijke tarief worden verleend. Onder omstandigheden behoort ook het maken van een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden.

Daarnaast wordt een kantoortoeslag van 4% gerekend over het honorarium.