Lopende procedures

Op dit moment zijn onder meer de volgende zaken aanhangig bij de Hoge Raad.
Cassatieberoep (eisend/verzoekend) tegen:
– tussenbeschikking 24 februari 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:1292 en eindbeschikking 1 september 2015: ECLI:NL:GHARL:2015:6379, RFR 2015/97, ERF-Updates.nl 2015-0153, JPF 2015/64. Huwelijksvermogensrecht, erfrecht, internationaal privaatrecht. Betekenis van art. 1:94 lid 1 BW (oud) in IP-rechtelijk perspectief. Situatie waarin Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is, maar een der echtgenoten goederen heeft geërfd van buitenlandse erflater (deels per testament, deels versterf erfrecht), terwijl vaststaat dat dit recht (in casu Italiaans recht) erfenissen als privé vermogen aanmerkt. Het hof heeft in dit geval geoordeeld dat, nu er geen uitsluitingsclausule is gemaakt, de geërfde goederen dus in de gemeenschap van goederen vallen. Onder meer rechtsklachten in cassatie, dat het Hof aan de hand van IP-rechtelijke correctiemechanismen (uitleg testament, [materiële] aanpassing en/of onaanvaardbaarheidsexceptie) tot andersluidende conclusie had moeten komen.
– beschikking Hof 2 februari 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:647, Rechtspraak.nl. Personen- en familierecht. Wijzigingsverzoek alimentatie met als bijzonderheid dat de beschikking waarvan wijziging werd verzocht berustte op een middeling van de inkomens in verband met variabele inkomsten (verdisconteerd). Vraag of onjuiste maatstaf voor wijziging is gehanteerd. Terugbetalingsverplichting aan de vrouw is opgelegd. Vraag of deze in strijd is met instructie volgens vaste (deels zeer recente) rechtspraak van de Hoge Raad om terughoudendheid te betrachten toereikend is gemotiveerd.

Cassatieberoep (verwerend) tegen:
–  tussenbeschikking 28 januari 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:1050 en eindbeschikking 24 maart 2015 ECLI:NL:GHDHA:2015:1669, RFR 2014/84. Huwelijksvermogensrecht. Eenvoudige gemeenschap in combinatie met een wettelijk deelgenootschap. Namens de vrouw is dezerzijds verweer gevoerd en tevens incidenteel cassatieberoep ingesteld. In principaal cassatieberoep klachten over dragen lasten tijdens onverdeeldheid. In incidenteel appel onder meer vragen over toepasselijke peildatum en verplichting tot afleggen rekening en verantwoording.
– tussenarrest 9 juni 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:4166 en eindarrest 10 november 2015 (de tekst van de uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl), ERF-updates.nl 2015-0247, Rechtspraak.nl. Civiel recht. Geschillen over de verdeling van een nalatenschap. Beneficiaire en zuivere aanvaarding. Wettelijke vereffening.
– arrest Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015 (na cassatie en verwijzing door HR 19 januari 2007 ECLI:NL:HR2007:AZ1488). Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij wege van echtscheidingsconvenant, onrechtmatige daad (verzwijging).
– tussenbeschikking Hof ’s-Hertogenbosch 19 november 2015 en eindbeschikking 7 april 2016. Personen- en familierecht. Hoger beroep ingesteld door Raad voor de Kinderbescherming tegen beschikking rechtbank waarbij gezamenlijk gezag is toegekend aan opa van de minderjarige op grond van onjuiste informatie van de moeder. Raad in hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Vraag of hof bijzonder curator (benoemd bij tussenbeschikking door het hof) ontvankelijk is in haar incidentele appel.
– arrest 3 mei 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:1748, Rechtspraak.nl, PS-Updates.nl 2016-0131, NTHR 2016, afl. 4, p. 226 en NJF 2016/265. Civiel recht. Vraag naar beroepsaansprakelijkheid letselschadeadvocaat in verband met advisering bij ongevalsletsel, opgelopen door minderjarige. Geen voorbehoud gemaakt bij vaststellingsovereenkomst voor eventueel later optredende gebreken.