Lopende procedures

Op dit moment zijn onder meer de volgende zaken aanhangig bij de Hoge Raad.

Cassatieberoep (eisend/verzoekend) tegen:

– tussenarresten van 8 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4396 en 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3148 en eindarrest 3 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2248. Huwelijksvermogensrecht. Verrekening van overgespaard inkomen dat is geïnvesteerd in de op naam van de vrouw staande onroerende zaak. De rekenmethode van het hof.

– tussenarrest van 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1881 en eindarrest van 20 februari 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:687, waarin hof oordeelde dat in samenlevingsovereenkomst opgenomen verplichting tot betaling van een uitkering door de man aan de vrouw tot aan haar 65e jaar niet is geëindigd door het overlijden van de man, maar in diens nalatenschap is gevallen.

– arrest van 17 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2019:1283. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Inkomensbegrip. Karakter uitkering wegens afstempeling op aandelen. Gevolgen van niet-toekenning salaris door echtgenoot-DGA. Pensioenverevening. Afstorting van in eigen beheer opgebouwd pensioen. Dient dekkingstekort in verband met bijzondere omstandigheden uitsluitend voor rekening van de man te blijven?

– arrest van 17 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1801, NJF 2018/522, JA 2018/127 m.nt. mr. E.W. Bosch en PS-Updates.nl 2018-0578 m.nt. Y. Bosschaart. Betekenis van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad (HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, Imagine) in het voorliggende geval. Ongeval tijdens rit met paard en koets. Man (inzittende) raakt zeer ernstig gewond. Paard wordt gemend door echtgenote, die in bezit is van koetsiersbewijs en in die specifieke hoedanigheid is verzekerd (koetsiersverzekering).

Cassatieberoep (verwerend) tegen:

– arrest 19 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5636, EB 2018/81, PJ 2018/149 PFR-Updates.nl 2018-0184. Toepasselijk recht huwelijksvermogensregime; maatstaven van redelijkheid en billijkheid; vertrouwensleer; Jordaans soennitisch huwelijksvermogensrecht. Voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.